Propisi Federacije BiH

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09)

Program   obuke   zaposlenika   u   pravnim   licima,   državnim   organima   i   drugim institucijama u oblasti zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/10)

Uredba o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/11)

Uredba o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja starješina tih jedinica, zaštitnoj i radnoj odjeći i opremi vatrogasaca („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/11)

Pravilnik o izboru i održavanju aparata za gasenje pozara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/11)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija u vatrogasnim jedinicama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 55/11)

Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službene novine Federacije BiH“, broj: 87/11)

Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 93/12)

Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/13)

Program obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce, kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/15)

Plan i program obuke za stručno osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca tokom godine

Program stručnog ispita za dobrovoljnog vatrogasca

Program stručnog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu

Plan i programom obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/13)