Prava članica Saveza su:

 • da delegiraju i opozivaju svoje predstavnike u organima Saveza i radnim tjelima,
 • da preko svojih izabranih predstavnika pokreću pitanja od interesa za zaštitu od požara i vatrogastva,
 • da utvrđuju osnovne stavove preko svojih predstavnika u organima Saveza, uz uvažavanje interesa drugih članica, polazeći od načela uzajamnosti i solidarnosti,
 • da iznose svoje mišljenje i stavove o radu Saveza i njegovih organa preko svojim predstavnika,
 • da budu obaviješteni o radu Saveza i njegovih organa preko svojim predstavnika.

Odgovornosti članica Saveza su:

Za neizvršavanje preuzetih obaveza i odnosa članici Saveza se mogu izreći mjere:

 • javne kritike/opomena za neizvršenje svojih obaveza ili dužnosti,
 • uskraćivanje prava iz člana 53. ovog Statuta i drugih prava, za neizvršenje dužničko-povjerilačkih odnosa, odnosno dužnosti iz člana 54. ovog Statuta,
 • brisanje iz registra članica Saveza.

Mjere odgovornosti po tačkama ovog člana izriće Upravni odbor i prezentuje na Skupštini Saveza.

Dužnosti članica Saveza su:

 • da preko svojih predstavnika sudjeluju u radu organa Saveza i da učestvuju u radu organa i radnih tijela,
 • da izvršavaju donesene odluke, zaključke i druge akte organa Saveza,
 • da se pridržava Statutom utvrđenih prava i obaveza članica,
 • da štite ugled Saveza,
 • da se pridržavaju svih akata Saveza,
 • redovno plaćati članarinu Savezu,
 • učestvovanje u aktivnostima iz programa rada Saveza.

Članici prestaje članstvo u Savezu:

 • odlukom članice da ne želi biti članom Saveza,
 • brisanjem članice iz registra udruženja,
 • zbog ne pridržavanja odredaba Statuta i drugih akata Saveza.

Prestanak članstva u Savezu donosi Upravni odbor i prezentuje na Skupštini Saveza.