Organi Saveza

Skupština

Skupština Društva je najviši organ upravljanja Saveza.

Predsjednik Skupštine:
Muharem Hujdur

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine.

Predsjednik Upravnog odbora:
Halim Kulović

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor vrši kontrolu izvršenja odluka i zaključaka Skupštine, programskih aktivnosti, zakonitost materijalno – finansijskog poslovanja. Zakonitost odluka i zaključaka Upravnog odbora, primjenu odredbi Statuta i drugih akata i njihovoj saglasnosti sa pravima, dužnostima i interesima članica Saveza i radnika Stručne službe.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Haris Suljić

Sud časti

Sud časti radi u sjednicama i odlučuje o sporovima među članovicama Saveza, koji nastaju iz vršenja poslova i obaveza članica utvrđenih Statutom Saveza, te sporovima nastalim između članica Saveza i drugih društveno pravnih i fizičkih lica.

Predsjednik Suda časti:

Generalni sekretar

Generalni sekretar obavlja sve administrativnih, stručnih, analitičkih, materijalno finansijskih, pomoćnih i njima sličnih poslova za potrebe Saveza, te rukovodi Stručnom Službom.

Generalni sekretar: Adnan Ćukle